Vypočítaj si BMI/BMR Nad 161.97 € darček od nás
herba cinska

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len GDPR) a na základe zákona č. 101/2000 Zb. uverejňuje nižšie uvedený Správca nasledujúce oznámenie o nakladaní a ochrane osobných údajov.

I.
Správca


I.1. V súvislosti s osobnými údajmi uvedenými v tomto dokumente je ich Správcom, v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR, Mgr. Ing. Gardiančík Tomáš, IČO 61966878, so sídlom Šilheřovická 558, 725 29 Ostrava- Petřkovice, info@herbaprodukt.cz, tel. +420 596 131 448, zapísaný v Živnostenskom registri ČR. (Ďalej len Správca)

II.
Poverenec pre ochranu osobných údajov.


II.1. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

III.
Spracovanie na kúpu tovaru


III.1. Správca spracúva na vybavenie objednávok na kúpu tovaru uskutočnených prostredníctvom internetových obchodov www.herbaprodukt.sk, www.cinska-receptura.sk a www.sportprodukt.sk, teda za účelom plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. b) GDPR, osobné údaje poskytnuté návštevníkom niektoré z vyššie uvedených webových stránok v tomto rozsahu:

- meno

- priezvisko

- adresa bydliska

- telefónne číslo

- emailová adresa

- prípadne IČO, ak je vyžadovaná fakturácia podnikateľskému subjektu

- prípadne DIČ, ak je vyžadovaná fakturácia podnikateľskému subjektu - platcovia DPH

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy zo strany Správcu. Neposkytnutím vyššie uvedených osobných údajov má za následok nevybavenia objednávky.

III.2. Správca uchováva osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu tak v elektronickej tak aj listinnej podobe po dobu, po ktorú je povinný uchovávať účtovné a daňové doklady podľa zákona.

III.3. Ak subjekt osobných údajov poskytol osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu v rámci online registračného formulára na účely opätovných alebo budúcich nákupov, správca uchováva osobné údaje registrovaných klientov v elektronickej podobe do okamihu kedy subjekt tieto osobné údaje v rámci svojho internetového rozhrania používateľského profilu zákazníka (ďalej len klientsky účet) sám neodstráni, nezmení alebo o odstránenie alebo zmenu nepožiada Správca prostredníctvom emailu na adresu info@herbaprodukt.cz. Tým nie je dotknutý bod III.2. tohto dokumentu.

III.4. Správca na základe spracovateľských zmlúv a iných dojednaní poveril spracúvaním osobných údajov uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, za účelom zaistenia prepravy tovaru, teda za účelom plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. b) GDPR, tieto spracovateľa a spoločné správca:

- spoločného správcu spoločnosť Česká pošta, s.p., IČO 47114983, sídlom Politických väzňov 909/4, PSČ 225 99, Praha 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu vPraze, oddiel A, vložka 756,

- spoločného správcu spoločnosť PPL CZ s.r.o., IČO 25194798, so sídlom K borovému 99, Jažlovice, PSČ 251 01, Říčany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu vPraze, oddiel C, vložka 105858,

- spracovateľa spoločnosť Zásilkovna, s.r.o., IČO 28408306, so sídlom Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00, Praha 9, Libeň, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu vPraze, oddiel C, vložka 139387.

III.5. Spoločný správca Česká pošta, s.p., je oprávnený uchovávať osobné údaje poskytnuté zo strany Správcu po dobu po ktorej môže Česká pošta, s.p. alebo tretia strana uplatniť akékoľvek práva súvisiace s poskytnutou poštovej alebo vybranú doplnkovou službou, v súvislosti s ktorou k poskytnutie osobných údajov došlo, a to za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov Správca, České pošty, s.p., či tretej strany. Osobné údaje v rozsahu IČO a DIČ nie sú spoločnému správcami zo strany Správcu poskytované.

Spoločný správca PPL CZ s.r.o. uchováva osobné údaje poskytnuté zo strany Správcu po dobu nevyhnutnú krealizaci prepravy zásielky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováva na základe oprávneného záujmu spoločného správcu, a to za účelom ochrany jeho právnych nárokov, ochrany majetku a vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracováva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konania a po zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Oprávnenými záujmy spoločného správcu je ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje spracúva po dobu 10 rokov.

Spracovateľ Zásilkovna, s.r.o., uchováva osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu, okrem IČO a DIČ, po dobu 3 rokov od ich vloženia do informačného systému Zásilkovna Správcom, a to za účelom obrany práv a povinností spracovateľa. Osobné údaje v rozsahu IČO a DIČ nie sú spracovateľmi zo strany Správcu poskytované.

III.6. Správca informuje subjekt osobných údajov, že poskytnutie osobných údajov subjektom uvedeným bode III.4. tohto dokumentu v rozsahu:

- emailová adresa zákazníka,

- telefónne číslo zákazníka,

je nevyhnutným predpokladom pre dokončenie nákupu na internetovom obchode Správca, hoci u niektorých orgánov uvedených bode III.4. tohto dokumentu sú tieto osobné údaje požadovať iba pri doplnkových službách. Správca však svojim zákazníkom neponúka prepravné služby bez týchto, v zmluvných podmienkach niektorých orgánov uvedených bode III.4. tohto dokumentu označených ako doplnkových služieb, a to v záujme lepšieho informovania adresáta o doručení zásielky a v záujme predchádzania vratiek nedoručených zásielok, u ktorých nie je zbavený povinnosti hradiť náklady na ich doručenie. V tomto zmysle sa jedná o oprávnený záujem Správca v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR.

IV.
Spracovanie za iným účelom


IV.1. Správca na základe spracovateľských zmlúv poveril spracúvaním osobných údajov uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, s cieľom zabezpečiť bežné prevádzkyschopnosti, teda pre účel oprávnených záujmov Správca v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR, tieto spracovateľa:

- Core Trade sro, IČO 27794954, so sídlom Colná 444/10, Hlučín, PSČ 748 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 29893, ako subjekt poskytujúci služby v oblasti tvorby softvéru, a webového a e-mailového hostingu ,

- Kateřina Šeděnková, IČO 88319415, so sídlom Na Zátišie 390, PSČ 739 24, Krmelín, zapísaná v Živnostenskom registri, ako subjekt poskytujúci služby v oblasti vedenia účtovníctva a daňovej evidencie,

- Ing. Emilia Harmečková, IČO 11196645, so sídlom Na šanciach 113/53, PSČ 724 00, Ostrava - Nová Bělá, zapísaná v Živnostenskom registri, ako subjekt poskytujúci služby v oblasti vedenia účtovníctva a daňovej evidencie, a daňového poradenstva.

IV.2. Spracovateľ Core Trade s.r.o. uchováva osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu len v elektronickej podobe po dobu, po ktorú je Správca povinný uchovávať účtovné a daňové doklady podľa zákona. V rovnakom rozsahu, a navyše s informácií o bankovom účte, a po vyššie uvedenú dobu, uchováva spracovateľ tiež osobné údaje dodávateľov Správca, sú ak fyzickými osobami.

Spracovateľ Kateřina Šeděnková uchováva osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu, okrem telefónneho čísla a emailové adresy, ako v elektronickej tak aj listinnej podobe po dobu, po ktorú je povinný uchovávať účtovné a daňové doklady podľa zákona. V rovnakom rozsahu, a navyše s informácií o bankovom účte, a po vyššie uvedenú dobu, uchováva spracovateľ tiež osobné údaje dodávateľov Správca, sú ak fyzickými osobami.

Spracovateľ Ing. Emilia Harmečková uchováva osobné údaje uvedené v bode III.1. tohto dokumentu, okrem telefónneho čísla a emailové adresy, len v elektronickej podobe po dobu, po ktorú je povinný uchovávať účtovné a daňové doklady podľa zákona. V rovnakom rozsahu, a navyše s informácií o bankovom účte, a po vyššie uvedenú dobu, uchováva spracovateľ tiež osobné údaje dodávateľov Správca, sú ak fyzickými osobami.

V.
Spracovanie za účelom priameho marketingu


V.1. Správca spracúva na odber obchodných oznámení týkajúcich sa potencionálny kúpa tovaru prostredníctvom internetových obchodov www.herbaprodukt.sk, www.cinska-receptura.sk a www.sportprodukt.sk, teda pre účel oprávnených záujmov správcu v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR, osobné údaje v tomto rozsahu:

- emailová adresa

V.2. Ak subjekt osobných údajov poskytol osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu v rámci online registračného formulára určeného na účely opätovných alebo budúcich nákupov, správca uchováva osobné údaje registrovaných klientov v elektronickej podobe do okamihu kedy subjekt tieto osobné údaje v rámci svojho klientskeho účtu sám neodstráni, nezmení, neobmedzí ich spracovanie, alebo o odstránenie zmenu či obmedzenie spracovanie nepožiada Správca prostredníctvom emailu na adresu info@herbaprodukt.cz. Od okamihu kedy subjekt sa od odberu obchodného oznámení odhlási, prostredníctvom odkazu obsiahnutom v každom obchodnom oznámení, Správca osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu pre uvedený účel ďalej už nespracováva.

V.3 Ak subjekt osobných údajov poskytol osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu v rámci online registračného formulára určeného len na účely posielanie akcií, noviniek a zliav, správca uchováva osobné údaje uvedené v bode V.1. tohto dokumentu v elektronickej podobe do okamihu kedy subjekt sa od odberu obchodného oznámení neodhlási prostredníctvom odkazu obsiahnutom v každom obchodnom oznámení alebo o odstránenie či zmenu nepožiada Správca prostredníctvom emailu na adresu info@herbaprodukt.cz.

V.4. Správca týmto informuje užívateľa webových stránok uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, že využíva v rámci reklamnej služby AdWords, prevádzkovanú spoločnosťou Google LLC, službu Remarketing a v rámci reklamnej služby Sklik, prevádzkovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s., službu Retargeting. Tieto služby umožňujú zobraziť návštevníkom webových stránok, ktorí sa na webové stránky proklikli práve cez niektorú z vyššie uvedených reklamných služieb, prípadne využívajú niektorú z iných služieb prevádzkovanú vyššie uvedenými poskytovateľmi služieb, reklamy cielené práve na individuálne správanie (individuálne záujmy) návštevník webových stránok, teda v našom prípade reklamy na naše výrobky, a to na partnerských webových stránkach vyššie uvedených poskytovateľov služieb. Technológie, ktoré zobrazovanie týchto behaviorálnych (prispôsobených) reklám umožňujú, sú založené predovšetkým na cookies ukladaných vo vašim prehliadači. Ako s týmito cookies nakladať nájdete na samostatnom dokumente zverejnenom na našich webových stránkach pod odkazom https://www.herbaprodukt.cz/informace/informace-o-cookies/32. Poskytovateľovi vyššie uvedených služieb môže dochádzať k spracovaniu vašej IP adresy a následnému profilovanie, do ktorého poskytovateľ premieta vaše nákupné preferencie či záujmy. Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok zoznámiť sa so zmluvnými podmienkami a ochranou osobných údajov jednotlivých vyššie uvedených poskytovateľov služieb. Ďalej Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok, ktorí požívajú akúkoľvek službu od uvedených poskytovateľov služieb upraviť nastavenia vo svojich klientskych účtoch jednotlivých poskytovateľov služieb spôsobom, zodpovedajúcim ich preferenciám.

V.5. Správca ďalej informuje návštevníkov webových stránok uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, že prípadným vypnutím prispôsobených reklám v klientskych účtoch u niektorého z poskytovateľov služieb môže dôjsť len k tomu že:

- reklamy sa budú zobrazovať aj naďalej, ale budú pre návštevníkov menej užitočné,

- môže sa zobrazovať návštevníkom viac reklám,

- inzerenti pri zobrazovaní reklám nemôžu brať do úvahy návštevníkove predchádzajúcej návštevy ich webových stránok.

V.6. Správca ďalej informuje návštevníkov webových stránok uvedených v bode III.1. tohto dokumentu, ktorí sú zároveň užívatelia sociálnej siete facebook, instagram alebo google +, že zdieľaním webových stránok Správca alebo zdieľaním produktov na webových stránkach umiestnených môže zo strany sociálnych sietí dochádzať k ich profilovanie, ktorým poskytovateľ sociálnych sietí premieta do vášho profilu vaše nákupné preferencie či záujmy. Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok zoznámiť sa so zmluvnými podmienkami a ochranou osobných údajov jednotlivých vyššie uvedených poskytovateľov sociálnych sietí. Ďalej Správca odporúča návštevníkom jeho webových stránok, ktorí požívajú akúkoľvek službu od uvedených poskytovateľov sociálnych sietí upraviť nastavenia vo svojich klientskych účtoch jednotlivých poskytovateľov sociálnych sietí spôsobom, zodpovedajúcim ich preferenciám.

VI.
Spracovávanie za účelom získavania recenzií


VI.1. Správca na základe spracovateľských zmlúv poveril spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa jeho zákazníka v rozsahu:

- emailová adresa,

- údaje o uskutočnenom nákupe,

a to za účelom zisťovania recenzií od svojich zákazníkov, teda pre účel oprávnených záujmov Správca v súlade s čl. 6 bodom 1, písm. f) GDPR, tieto spracovateľa:

- Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727, so sídlom Dúbravská 650/1, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 218977, poskytovateľa služieb Heureka.cz,

- Seznam.cz, a.s., IČO 26168 685, so sídlom Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 15000, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 6493, poskytovateľa služieb Zboží.cz.

VI.2. Spracovatelia uvedení v VI.1. tohto dokumentu spracúvajú osobné údaje výhradne za účelom emailom poslaného dotazníka overujúceho spokojnosť zákazníka s uskutočneným nákupom a ďalej za účelom uverejnenie recenzie zákazníka (vyplneného dotazníka) na webovej stránke vyťahujúci sa k danej službe. Hodnotenie každého nákupu zákazníkom je pre predávajúceho dôležitou spätnou väzbou o jeho vykonávané činnosti a zároveň dôležitú informáciu (reklamou) pre jeho potencionálnych zákazníkov o kvalite jeho služieb. Zverejnenie recenzií je pre Správca oprávneným záujmom najmä preto, že ctí záujmy svojich zákazníkov. Záujmom zákazníkov Správca je možnosť sa otvorene vyjadriť k uskutočnenému nákupu. Záujmom potenciálnych zákazníkov Správca je možnosť sa zoznámiť s objektívnym hodnotením služieb poskytovaných Správcom. Vyššie uvedené záujmy Správca neprevyšujú záujmy jeho zákazníkov a vo významnej oblasti sa jedná o záujmy spoločné.

VI.3. Spracovateľ Heureka Shopping s.r.o., e-mailové adresy zákazníkov, na ktoré pošle dotazník Overené zákazníkmi, ihneď po odoslaní dotazníkov transformuje (zahashuje SHA 1 + salt) tak, aby nebolo možné ich hromadne exportovať a zneužívať.

VI.4. Spracovateľ Seznam.cz, a.s. na základe spracovateľskej zmluvy uchováva osobné údaje uvedenom v bode VI.1. tohto dokumentu po dobu 230 dní od ich obdržania.

VI.5. Zákazník má právo v rámci nákupného procesu vysloviť nesúhlas so zpravováním jeho osobných údajov v rozsahu a za účelom uvedenom v bode VI.1. tohto dokumentu. V prípade vysloveného nesúhlasu nebudú osobné údaje uvedené v bode VI.1. tohto dokumentu spracovateľom poskytnuté.

VII.
Práva subjektu osobných údajov


VII.1. Fyzickej osobe, ktorý požiada Správca o výpis jej spracovávaných osobných údajov, prostredníctvom emailovej správy na adresu info@herbaproukt.cz alebo písomne ??listovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Správca, vystaví Správca bezplatne potvrdenie o rozsahu a spôsobe spracovania jej osobných údajov. Toto potvrdenie je Správca povinný vystaviť a odovzdať len subjektu osobných údajov, ktorý svoju totožnosť Správcovi preukáže, a to najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti o vystavenie potvrdenia. Každé ďalšie potvrdenie vystavené Správcom v rámci nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov od vystavenia prvého potvrdenia bude subjektu osobných údajov spoplatnené, a to vo výške zodpovedajúcej nákladom na využitie technických prostriedkov a potrebnému času pre vyhotovenie takého potvrdenie.

VII.2. Fyzická osoba má právo na bezplatnú opravu, vymazanie či obmedzenia spracovania ich osobných údajov, ibaže spracovanie ich osobných údajov prebieha na základe zákona. Toto právo môže sama fyzická osoba realizovať niektorým zo spôsobov opísaných v bodoch III.3., V.2., V.3., VI.5., Alebo požiadať Správca, prostredníctvom emailovej správa na adresu info@herbaproukt.cz alebo písomne ??listové zásielkou adresovanou na adresu sídla Správcu, o opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania ich osobných údajov. Ak to nie je v rozpore so zákonnou povinnosti Správca alebo z jeho oprávnenými záujmami, a subjekt osobných údajov, náležite preukáže svoju totožnosť, Správca žiadosti vyhovie a úkon vykoná najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti s tým, že zároveň vyrozumie prípadné ďalšie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa , ktorým boli osobné údaje poskytnuté, o nutnosti vykonania rovnakých úkonov. V opačnom prípade uvedie Správca dôvody odôvodňujúce nevyhovenia žiadosti.

VII.3. Fyzická osoba, ktorá má za to, že Správca porušuje jej práva týkajúce sa jej osobných údajov má právo podať námietku na spracovanie ich osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej správa na adresu info@herbaproukt.cz alebo písomne ??listovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Správca. Fyzická osoba, ktorá má za to, že došlo k porušeniu jej práva na ochranu osobných údajov, má tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

VII.4. Fyzická osoba, ktorá je subjektom osobných údajov ktoré Správca spracováva, môže Správca požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov prostredníctvom emailovej správa na adresu info@herbaproukt.cz alebo písomne ??listovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Správca. Ak subjekt osobných údajov, náležite Správcovi preukáže svoju totožnosť, Správca žiadosti vyhovie a úkon vykoná najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti s tým, že vyhotoví súbor vo formáte XML, ktorý sprístupní podľa žiadosti buď subjektu osobných údajov alebo inému správcovi, ktorého subjekt osobných údajov určil.

VIII.
informovanie Správcom


VIII.1. Správca týmto informuje subjekt osobných údajov, že jeho osobné údaje nie sú predmetom žiadneho rozhodnutia, a to vrátane opatrení, ktoré hodnotia osobné aspekty týkajúce sa jeho osoby, a ktoré vychádza výlučne zautomatizovaného spracovanie, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho podobne významne dotýka, ako sú automatizované zamietnutie on-line žiadosti alebo postupy bez akéhokoľvek ľudského zásahu.

VIII.2. Správca prijal taká technicko - organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu čiztrátě, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov.

VIII.3.Správce nemá v úmysle poskytovať osobné údaje dotknutých osôb do iných krajín EÚ, ani do tretích krajín mimo EÚ.

IX.
Záverečné ustanovenia


IX.1. Prijatie tejto ochrany osobných údajov je možné len osobou vo veku najmenej 16 rokov. Ak prijme túto ochranu osoba mladšia ako 16 rokov, bez toho aby o tom okamžite informovala Správca, prípadne bez doložila súhlas svojho zákonného zástupcu, má sa za to, že uvádza Správca zámerne do omylu.

IX.2. Potvrdenie o zoznámením sa z obsahom ustanovení uvedených v tomto dokumente Ochrana osobných údajov a ich prijatie sa uskutoční zaškrtnutím políčka (checkboxu), vedľa ktorého bol umiestnený odkaz na tento dokument.

IX.3. Ustanovenia uvedené v tomto dokumente Ochrana osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

IX.4. Obsah tohto dokumentu je chránený autorským právom, ktoré znemožňuje dokument alebo jeho časti neoprávnene kopírovať alebo iným spôsobom užívať.

Súbory na stiahnutie

Ochrana osobních údajů407 kB
Polityka prywatności240 kB

Vytvořte si VLASTNÍ STRAVOVACÍ PLÁN

Úprava vaší 24-hodinové výživy na základě vašich sportovních, tréninkových a výkonnostních potřeb.

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Formula 1

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Hydrate

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Prolong

plan1 icon1
0,5 porcí
Během výkonu

Prolong

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

Rebuild Endurance

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Endurance

plan1 icon1
0,5 porcí
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

Prolong

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

Rebuild Endurance

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
0,5 porcí
Po výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

Rebuild Endurance

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Endurance

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
0,5 porcí
Po výkonu

Rebuild Strength

plan1 icon1
1 porce
Po výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Během výkonu

CR7

plan1 icon1
1 porce
Celodenní

Váš 24 hodinový nutriční program si můžete individuálně upravit podle vašich sportovních, tréninkových a výkonnostních potřeb.

Prečo HERBAPRODUKT?

Internetový obchod HERBAPRODUKT.cz sa už od roku 1997 zaoberá predajom výrobkov Americkej spoločnosti HERBALIFE a od roku 2009 predajom výrobkov spoločnosti TIANSHI.

Na našom e-shope ponúkame iba osvedčené a kvalitné výrobky, s ktorými máme dlhoročnú skúsenosť a na ktoré máme výborné ohlasy od našich stálych zákazníkov.

0

toľko rokov sme na trhu
SO ZDRAVOU VÝŽIVOU

0

DRUHOV TOVARU
NA NAŠOM E-SHOPE

Nepremeškajte akcie, novinky a zľavy

Zoznámil(a) som sa s vašou Ochranou osobných údajov, týkajúce sa spracovania mojich údajov na základe zákona.

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Odber noviniek zasielame nanajvýš 1x za 14 dní.

ok

Pridať ďalší tovar

Prejsť do košíka